Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan slaapapneu

vr 13 mei 2016

Ontwerp van nieuwe wetgeving: autobestuurders met slaapapneu zijn niet rijgeschikt, behalve als ze met succes een behandeling volgen en blijven volgen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014
tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/85 die de rijgeschiktheidsnormen voor de bestuurders die lijden aan slaapapneu wijzigt.

Het ontwerp wijzigt bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 over het rijbewijs, waarin de minimumnormen over de fysieke en psychologische rijgeschiktheid zijn beschreven. Het ontwerp zet de Europese richtlijn om en voorziet dat bestuurders of kandidaat-bestuurders met een matig of ernstig slaapapneusyndroom niet rijgeschikt zijn. Het ontwerp voorziet evenwel dat zij wel rijgeschikt kunnen verklaard worden wanneer zij een succesvolle behandeling volgden, mits adequate medische opvolging en therapietrouw.

Het ontwerp werd voorgelegd aan het Overlegcomité, waar geen akkoord werd gevonden, als gevolg van het ongunstig advies van het Vlaamse Gewest. De federale ministerraad moet dan ook de uiteindelijke beslissing nemen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron: Persbericht Belga, Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Zie ook: Bijlage 6 bij KB (Koninklijk Besluit) van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs, laatste wijzijging 15/07/2004Minimumnormen en attesten inzake de lichaæelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een mortorvoertuig